Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικά δελτία

Αναζητήστε τα ενημερωτικά δελτία που σας ενδιαφέρουν.

Έγγραφα Διάσπασης  

 

Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης

Κατεβάστε το Σχέδιο Σύμβασης

Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 31.12.2020

Κατεβάστε τον Ισολογισμό

Επεξηγηματική Έκθεση του Σχεδίου Διάσπασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους

Κατεβάστε την έκθεση

Έκθεση Διαπίστωσης του Ορκωτού Ελεγκτή για τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των επωφελούμενων εταιρειών κατά την 31.12.2020 και εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης

Κατεβάστε την έκθεση

 

Δείτε τις οικονομικές καταστάσεις της Eurobank Leasing.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020

Κατεβάστε την έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019

Κατεβάστε την έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018

Κατεβάστε την έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017

Κατεβάστε την έκθεση