Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2014 η Eurobank Leasing είναι εναρμονισμένη με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013. Δείτε ποια είναι η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζουμε, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα σε περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών.

Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.4224/2013.

Εμπιστοσύνη, αμοιβαία δέσμευση και πληροφόρηση

Στόχος του Κώδικα Δεοντολογίας είναι η ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, η αμοιβαία δέσμευση και η ανταλλαγή της αναγκαίας πληροφόρησης μεταξύ του δανειολήπτη και της Eurobank Leasing.
Αφορά περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων οφειλών για την εξεύρεση της κατάλληλης, κατά περίπτωση, λύσης.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 εμπίπτουν οι Δανειακές Συμβάσεις σε καθυστέρηση που δεν έχουν καταγγελθεί.

Αρχές συμπεριφορές και βέλτιστες πρακτικές

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται με τη θέσπιση γενικών αρχών συμπεριφοράς και επικοινωνίας, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων.

Σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η Eurobank Leasing με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας για φυσικά πρόσωπα και για νομικά πρόσωπα: πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές.

Διαβάστε και το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες.

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η Eurobank Leasing για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013.

Αφορά τους πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές που έχουν Δανειακές Συμβάσεις για:

•    Στεγαστικά δάνεια
•    Καταναλωτικά δάνεια
•    Ανοικτές γραμμές
•    Super overdrafts
•    Πιστωτικές κάρτες

Δείτε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Στο Στάδιο 1 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την ένταξη του δανειολήπτη στη ΔΕΚ. Στόχος της είναι η εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σε καθυστέρηση.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα και να δρομολογήσετε τις αναγκαίες ενέργειες ένταξής σας στη Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Eurobank Leasing (Αθήνα: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 20, ΤΚ 54624) ή να τηλεφωνήσετε στo:

 • 2144057200

Αυτά έχουν οριστεί από την Eurobank Leasing ως Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για την υποδοχή των ερωτημάτων των δανειοληπτών, την παροχή οδηγιών, την παραλαβή εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας, θα χρειαστεί να υποβάλετε, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, πληροφορίες για την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Σε περίπτωση που στη Δανειακή Σύμβασή σας υπάρχουν συνοφειλέτες ή εγγυητές, θα πρέπει και αυτοί να υποβάλουν τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Όλα τα φυσικά πρόσωπα χρειάζεται να προσκομίσουν:

1.    Την Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.

2.    Τα επιπλέον Δικαιολογητικά Φυσικών Προσώπων για Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης.

Η Eurobank Leasing διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες για την οικονομική σας κατάσταση και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Η οικονομική σας κατάσταση αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο Στάδιο 2 ώστε να σας προτείνουμε τις πιθανές λύσεις που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας. Συνεκτιμώνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης και εξετάζεται εάν ανήκετε σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια σειρά κριτηρίων που διαφοροποιούνται ανά περίπτωση δανειολήπτη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής κριτήρια:

•    Ιστορικό της συναλλακτικής σχέσης σας.

•    Συνολικό ύψος και φύση των χρεών σας, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

•    Τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών σας.

•    Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών σας.

•    Εμπορική αξία των υφιστάμενων προσημειωμένων ακινήτων σας.

•    Προσθήκη νέων περιουσιακών στοιχείων ως πρόσθετων εξασφαλίσεων.

Στάδιο 4: Πρόταση της κατάλληλης λύσης (ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Eurobank Leasing προτείνει τη λύση που εκτιμά ως πιο κατάλληλη για κάθε περίπτωση, με ανάλυση όλων των σχετικών όρων για να είναι δυνατή η απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης.

Η παρουσίαση της πρότασης δεν θα ξεπερνά τους 4 μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης από τον δανειολήπτη.

Μετά από την παρουσίαση της πρότασής μας έχετε 15 εργάσιμες ημέρες για να γνωστοποιήσετε εγγράφως στην Eurobank Leasing τη συναίνεσή σας στην προτεινόμενη λύση ή την αντιπρότασή σας ή την άρνησή σας στην προτεινόμενη λύση και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση.

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης, η Eurobank Leasing την αξιολογεί και εντός 2 μηνών από την παραλαβή της, είτε συναινεί είτε σας απαντά εγγράφως ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική της πρόταση είτε σας υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στην πρότασή μας εντός 15ημερών, καθώς και σε περίπτωση που δηλώσετε άρνηση σε οποιαδήποτε πρόταση, η Eurobank Leasing οφείλει να σας χαρακτηρίσει ως μη συνεργάσιμο με συνέπεια τη δρομολόγηση των ενεργειών που προβλέπονται από το νόμο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, π.χ.:

καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία, καθώς και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.

Παράλληλα θα εξακολουθείτε να παραμένετε, εσείς και τυχόν λοιποί ενεχόμενοι, υπόχρεοι για οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

Εάν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε συμβουλευτική υποστήριξη από εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς που λειτουργούν για τους σκοπούς εφαρμογής του Ν.4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

Εάν λάβετε έγγραφη ενημέρωση από την Eurobank Leasing ότι έχετε χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς ένσταση εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης.

Για την ένσταση μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο Ένσταση:

•    Σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Eurobank Leasing (Αθήνα: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 20, ΤΚ 54624).
•    Σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα.
•    Σε ηλεκτρονική μορφή (συμπληρωμένο και σκαναρισμένο έντυπο) στο email [email protected].

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που έχει συγκροτήσει η Eurobank Leasing για τον σκοπό αυτόν. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεών σας.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση μόνο μία φορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα της Eurobank Leasing και η τηλεφωνική γραμμή 2144057200 βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων για νομικά πρόσωπα

Ενημερωθείτε για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που εφαρμόζει η Eurobank Leasing για νομικά πρόσωπα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας του N.4224/2013.

Αφορά τους πρωτοφειλέτες, συνοφειλέτες και εγγυητές Δανειακών Συμβάσεων για δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων, με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη που δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο το ποσό του 1.000.000€.

Δείτε ποιες περιπτώσεις εξαιρούνται από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 1: Επικοινωνία με τον δανειολήπτη

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με την ένταξη του δανειολήπτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με στόχο την εξεύρεση λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών σε καθυστέρηση.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα και να δρομολογήσετε τις αναγκαίες ενέργειες ένταξής σας στη Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Eurobank Leasing (Αθήνα: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 20, ΤΚ 54624)  ή να τηλεφωνήσετε στο:

 • 2144057200

Αυτά έχουν οριστεί από την Eurobank Leasing ως Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας για την υποδοχή των ερωτημάτων των δανειοληπτών, την παροχή οδηγιών, την παραλαβή εγγράφων και δικαιολογητικών, καθώς και για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας, ειδικά για τις ανάγκες εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών από τον δανειολήπτη

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας για τις ανάγκες του Κώδικα Δεοντολογίας, θα χρειαστεί να υποβληθούν στην Eurobank Leasing, εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, πληροφορίες για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας εταιρείας.

Σε περίπτωση που στη χρηματοδότηση ενέχονται συνοφειλέτες ή/και εγγυητές, αντίστοιχα στοιχεία και πληροφορίες πρέπει να υποβληθούν και από αυτούς.

Θα χρειαστεί επίσης να προσκομίσετε:

1.    Τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στα Δικαιολογητικά Νομικών Προσώπων για Αξιολόγηση Οικονομικής Κατάστασης.

2.    Τη Δήλωση Τραπεζικών Οφειλών για νομικά πρόσωπα (ΚΑ 9171).

Η Eurobank Leasing διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία/πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας εταιρείας και τυχόν συνοφειλετών ή/και εγγυητών και από άλλες πηγές, υπό την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Στάδιο 3: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων

Η οικονομική κατάσταση των εταιρειών αξιολογείται με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο στάδιο 2 με στόχο να προταθούν από την Eurobank Leasing οι εναλλακτικές λύσεις που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση.

Η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια σειρά κριτηρίων, που διαφοροποιούνται ανά περίπτωση δανειολήπτη. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα εξής κριτήρια:

•    Ιστορικό της συναλλακτικής σχέσης της εταιρείας.

•    Συνολικό ύψος και φύση των χρεών της εταιρείας, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

•    Τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών της εταιρείας.

•    Προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών της εταιρείας.

•    Εμπορική αξία των υφιστάμενων προσημειωμένων ακινήτων.

Στάδιο 4: Πρόταση της κατάλληλης λύσης (ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης)

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Eurobank Leasing προτείνει τη λύση που εκτιμά ως πιο κατάλληλη για κάθε περίπτωση, με ανάλυση όλων των σχετικών όρων για να είναι δυνατή η απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης λύσης.

Η παρουσίαση της πρότασης δεν θα ξεπερνά τους 4 μήνες, με χρονική αφετηρία την παραλαβή όλης της απαιτούμενης πληροφόρησης από τον δανειολήπτη.

Μετά από την παρουσίαση της πρότασής μας έχετε 15 εργάσιμες ημέρες για να γνωστοποιήσετε εγγράφως στην Eurobank Leasing τη συναίνεσή σας στην προτεινόμενη λύση ή την αντιπρότασή σας ή την άρνησή σας στην προτεινόμενη λύση και σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση.

Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης, η Eurobank Leasing την αξιολογεί και εντός 2 μηνών από την παραλαβή της, είτε συναινεί είτε σας απαντά εγγράφως ότι την απορρίπτει και παραμένει ενεργή η αρχική της πρόταση είτε σας υποβάλει νέα πρόταση, η οποία είναι και η τελική.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στην πρότασή μας εντός 15ημερών, καθώς και σε περίπτωση που δηλώσετε άρνηση σε οποιαδήποτε πρόταση, η Eurobank Leasing οφείλει να σας χαρακτηρίσει ως μη συνεργάσιμο με συνέπεια τη δρομολόγηση των ενεργειών που προβλέπονται από το νόμο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της, π.χ.:

καταγγελία, έκδοση διαταγής πληρωμής, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αναγκαστική κατάσχεση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που αποτελεί τη μοναδική κατοικία, καθώς και των απαιτήσεων κατά τρίτων, εκποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από εγγυητές και τρίτα πρόσωπα.

Παράλληλα θα εξακολουθείτε να παραμένετε, εσείς και τυχόν λοιποί ενεχόμενοι, υπόχρεοι για οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο. 

Εάν το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε συμβουλευτική υποστήριξη από εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς που λειτουργούν για τους σκοπούς εφαρμογής του Ν.4224/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων της υπάρχουσας νομοθεσίας.

Στάδιο 5: Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων

Εάν λάβετε έγγραφη ενημέρωση από την Eurobank Leasing ότι έχετε χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος, μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς ένσταση εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής έγγραφης ενημέρωσης.

Για την ένσταση μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο Ένσταση:

•    Σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Eurobank Leasing (Αθήνα: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 20, ΤΚ 54624).

•    Σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στη διεύθυνση: Έσλιν 7-13 και Αμαλιάδος 20, ΤΚ 11523, Αμπελόκηποι, Αθήνα.

•    Σε ηλεκτρονική μορφή (συμπληρωμένο και σκαναρισμένο έντυπο) στο email [email protected].

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από ανεξάρτητη επιτροπή που έχει συγκροτήσει η Eurobank Leasing για τον σκοπό αυτόν. 

Η τελική απόφαση της επιτροπής σας γνωστοποιείται εγγράφως εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασής σας, χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεών σας.

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε ένσταση μόνο μία φορά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα καταστήματα της Eurobank Leasing και η τηλεφωνική γραμμή 2144057200 βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Δείτε ποιος δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος και πώς ενημερώνουμε τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπο ότι έχουν χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμοι δανειολήπτες.

Ποιος χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Ένας δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος προς την Eurobank Leasing ή προς όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό της όταν: 

•    Δεν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, αριθμό φαξ, email, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και δεν προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος.

•    Δεν είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία και δεν ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές, αυτοπροσώπως είτε δια του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών.

•    Δεν προβαίνει, αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες.

•    Δεν προβαίνει, αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, οι οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική οικονομική του κατάσταση, όπως πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (π.χ. κληρονομιά), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιαδήποτε μορφής κ.ά., εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του.

•    Δεν συναινεί στη διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης για ρύθμιση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Πώς ενημερώνουμε τα φυσικά πρόσωπα

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης, ατομική επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας) και χαρακτηριστείτε ως μη συνεργάσιμος, θα σας ειδοποιήσουμε εγγράφως εντός 15 ημερολογιακών ημερών για:

•    Το ότι έχετε χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος αναφέροντας και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό.

•    Τις λεπτομέρειες αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα ξεκινήσουμε νομικές ενέργειες (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής, διαδικασία ρευστοποίησης εξασφαλίσεων).

•    Τον κίνδυνο εκποίησης των εξασφαλίσεων που έχουν δεσμευθεί προς όφελος της Eurobank Leasing από εσάς ή/και τους λοιπούς ενεχόμενους της σύμβασής σας.

•    Το ότι εσείς ως δανειολήπτης και οι λοιποί ενεχόμενοι θα είστε υπόχρεοι για οποιοδήποτε ανεξόφλητο μετά από την εκποίηση των εξασφαλίσεων/περιουσιακών στοιχείων  υπόλοιπο, το οποίο θα εξακολουθεί να εκτοκίζεται.

•    Τον περιορισμό ή/και απαγόρευση χρήσης τυχόν ανώτατων ορίων χρεώσεων ή και προσαυξήσεων που προβλέπονται στη σύμβασή σας. 

•    Τον κίνδυνο εκπλειστηριασμού της μοναδικής κατοικίας σας.

•    Τον κίνδυνο αποκλεισμού σας από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (Ν.3869/2010 και Ν.4354/2015) καθώς και από πιθανά πλεονεκτήματα που θα μπορούσατε να έχετε εάν συνεργασθείτε με τη Eurobank Leasing για την εξεύρεση κατάλληλης λύσης.

Πώς ενημερώνουμε τα νομικά πρόσωπα

Εάν είστε νομικό πρόσωπο (πολύ μικρή επιχείρηση) και χαρακτηριστείτε ως μη συνεργάσιμος, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως, είτε κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης είτε νωρίτερα. 

Παραδείγματα ρύθμισης οφειλών

Δείτε ενδεικτικά τις λύσεις που μπορεί να παρέχει η Eurobank Leasing για βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις, μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις ή οριστική διευθέτηση.

Λύσεις βραχυπρόθεσμων ρυθμίσεων

 • Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Προστίθενται οι μη καταβληθέντες τόκοι στο υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου και αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
 • Καταβολή μόνο τόκων: Καταβάλλεται μόνο το πλήρες ποσό των τόκων επί του δανείου σας για συγκεκριμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
 • Μειωμένη δόση μικρότερη των οφειλόμενων τόκων: Μειώνεται το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής σε επίπεδο μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων  για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο. Οι ανεξόφλητοι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
 • Μειωμένη δόση μεγαλύτερη των οφειλόμενων τόκων: Μειώνεται το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής σε επίπεδο μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί σε αποπληρωμή μόνο τόκων για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
 • Περίοδος χάριτος: Αναστέλλονται οι πληρωμές του κεφαλαίου του δανείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται ή διευθετούνται.
 • Τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Συμφωνία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Λύσεις μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων

 • Μείωση επιτοκίου:  Μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
 • Παράταση διάρκειας: Επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, δηλαδή, μετάθεση της ημερομηνίας της τελευταίας συμβατικής καταβολής δόσης του δανείου.
 • Διαχωρισμός οφειλής: Η χορήγηση συνήθως διαχωρίζεται σε δύο τμήματα: το ένα συνεχίζει και αποπληρώνεται με τοκοχρεωλυτική απόσβεση βάσει της υφιστάμενης και της εκτιμώμενης μελλοντικής ικανότητας αποπληρωμής του δανειολήπτη και το δεύτερο, που αφορά το υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίηση περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτηση, η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα 2 μέρη.
 • Μερική διαγραφή οφειλής: Προβλέπει την οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης της Eurobank Leasing, ώστε η υπόλοιπη οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά από τον δανειολήπτη.
 • Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης: Αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη και ικανή για την ομαλή εξυπηρέτηση των οφειλών της. Η αναδιοργάνωση μπορεί να περιλαμβάνει ενέργειες όπως η αλλαγή διοίκησης, η πώληση περιουσιακών στοιχείων, ο περιορισμός του κόστους, ο εταιρικός μετασχηματισμός, η ανανέωση πιστωτικών ορίων ή/και η παροχή νέων δανείων.
 • Συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο: Μετατροπή μέρους της οφειλής σε μετοχικό κεφάλαιο, ώστε η εναπομένουσα οφειλή να διαμορφωθεί σε ύψος που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά.

Λύσεις οριστικής διευθέτησης

 • Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί εθελοντικά (χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες εκ μέρους της Eurobank Leasing) την κυριότητα του υπέγγυου ή άλλου ακινήτου του στην Εταιρεία. Στη σχετική συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.
 • Μετατροπή ενοικίασης / χρηματοδοτικής μίσθωσης: Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην Eurobank Leasing υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης / χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο.
 • Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του υπέγγυου ακινήτου σε τρίτο με τη σύμφωνη γνώμη της Eurobank Leasing . Στην περίπτωση που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, η Eurobank Leasing προβαίνει σε διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής.
 • Διακανονισμός απαιτήσεων: Εξωδικαστική συμφωνία κατά την οποία η Eurobank Leasing λαμβάνει είτε εφάπαξ καταβολή σε μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών) είτε σειρά προκαθορισμένων τμηματικών καταβολών. Στο πλαίσιο του διακανονισμού η Eurobank Leasing ενδέχεται να προβαίνει σε μερική διαγραφή της απαίτησης.
 • Υπερθεματιστής σε πλειστηριασμό: Η Eurobank Leasing υπερθεματίζει στον πλειστηριασμό αποκτώντας την κυριότητα του ενυπόθηκου ακινήτου ή άλλης εμπράγματης εξασφάλισης στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας οριστικής διευθέτησης της οφειλής με τη συναίνεση του δανειολήπτη.
 • Ολική διαγραφή οφειλής: Η Eurobank Leasing αποφασίζει τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα στοιχεία και δεν αναμένεται περαιτέρω ανάκτηση.

Μας ρωτούν συχνά για τον Κώδικα Δεοντολογίας

 • Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

  1.    Συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί πριν από τη 01.01.2015.

  2.    Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Ν.3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος.

  3.    Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση των προς αυτούς χρεών. 

  4.    Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς    εκκαθάρισης.

  Στις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις 1 και 2, εάν ο δανειολήπτης με δική του πρωτοβουλία προσκομίσει την απαιτούμενη από τον Κώδικα Δεοντολογίας πληροφόρηση, η Eurobank Leasing θα την αξιολογήσει και θα τον εντάξει στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων.

  Για όλες τις παραπάνω εξαιρούμενες περιπτώσεις, η Eurobank Leasing με δική της πρωτοβουλία μπορεί να εφαρμόσει τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

 • Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, εύλογες δαπάνες διαβίωσης είναι οι εξής:

  • Οι δαπάνες διατροφής.
  • Οι δαπάνες ένδυσης και υπόδησης.
  • Οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατοικία.
  • Τα έξοδα κίνησης, συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων και τα ασφάλιστρα αυτοκινήτου / μηχανής.
  • Οι δαπάνες χρήσης αστικών και υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς.
  • Οι δαπάνες που σχετίζονται με την επισκευή και τη συντήρηση των διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης.
  • Τα αγαθά για τη συνήθη οικιακή κατανάλωση. 
  • Οι δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών ατομικής καθαριότητας και καλλωπισμού και λοιπά προσωπικά είδη καθώς και οι δαπάνες σχετικά με τα κατοικίδια ζώα.
  • Οι δαπάνες σχετικά με την ενημέρωση και τη μόρφωση.
  • Οι δαπάνες υπηρεσιών τηλεφωνίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
  • Οι δαπάνες ειδών και υπηρεσιών υγείας.
  • Οι δαπάνες υπηρεσιών εκπαίδευσης.
  • Οι δαπάνες υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
  • Οι δαπάνες για λοιπές οικονομικές υπηρεσίες.

  Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες. Γι’ αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με τη χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

  Μάθετε περισσότερα για τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

 • Η Eurobank Leasing υποχρεούται να διαβιβάζει στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές των δανειοληπτών στα διατραπεζικά αρχεία που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ (ΣΣΧ, ΣΑΥ-ΣΥΠ).