Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Έντυπο ενημέρωσης της Eurobank Leasing για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία.

Η Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank Leasing») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς, πώλησης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης κινητών πραγμάτων ή ακινήτων καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με τη Eurobank Leasing,  είτε μεταγενέστερα της κατάρτισης οποιασδήποτε από τις παραπάνω δικαιοπραξίες, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με τη Eurobank Leasing, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων, συνεργασιών και συναλλαγών με τη Eurobank Leasing, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Ειδικότερα η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικά ενεργούς, υποψήφιους και πρώην πελάτες, πρόσωπα που έχουν παράσχει εγγύηση ή ασφάλεια υπέρ των ως άνω προσώπων, και εν γένει συναλλασσόμενους, προμηθευτές και συνεργάτες της Eurobank Leasing, τρίτα πρόσωπα σχετιζόμενα με τους ανωτέρω (ενδεικτικά πληρεξουσίους, εκπροσώπους, αντιπροσώπους, εργαζομένους τους/συνεργάτες, μετόχους, αντισυμβαλλόμενους/συναλλασσόμενους πελατών, όπου απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών λ.χ. μέλη οικογένειας, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, μηχανικούς, ορκωτούς ελεγκτές, αντικλήτους κ.λπ.), πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων ή οντοτήτων. Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να συμπληρώνεται με ειδικότερες κατά περίπτωση ενημερώσεις (ενδεικτικά σε περιπτώσεις επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων, cookies, δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου (σήμερα www.eurobank-leasing.gr), εφαρμογών της Eurobank Leasing κ.λπ.).

1.  Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Eurobank Leasing και από πού

Με εξαίρεση τα δεδομένα υπό (α) και (β) κατωτέρω που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε σχέση με τη Eurobank Leasing, το είδος και πλήθος των λοιπών αναγκαίων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από την ιδιότητα που έχει το υποκείμενο των δεδομένων  καθώς 
και από λοιπούς παράγοντες, όπως το είδος της συναλλαγής/της σύμβασης/της συνεργασίας/της σχέσης, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρασχέθηκε, παρέχεται ή θα παρασχεθεί και η παροχή τους συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη ή τη συνέχιση της συναλλαγής/σύμβασης/συνεργασίας/σχέσης μαζί σας και τη χορήγηση χρηματοδοτικών προϊόντων ή υπηρεσίας. Ενόψει των ανωτέρω τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Eurobank Leasing μπορεί να είναι, ενδεικτικά τα ακόλουθα και μπορεί να μη σας αφορούν στο σύνολό τους: 

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, δεδομένα υπογραφής κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται /επαληθεύονται/επικαιροποιούνται απευθείας από εσάς ή από την Τράπεζα Eurobank A.E.. 

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς και επαληθεύονται/επικαιροποιούνται με τη συνδρομή σας ή/και αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται και από την Τράπεζα Eurobank A.E., εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009) (διευκρινίζεται δε, ότι όπου στο πλαίσιο της παρούσας, αναφέρεται συγκεκριμένο νομοθέτημα εννοείται όπως εκάστοτε αυτό ισχύει ή αντικαθίσταται) ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (Ν. 4354/2015), δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές και εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Eurobank Leasing την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας σας σε περίπτωση που έχετε οι ίδιοι παραλείψει να γνωστοποιήσετε σχετική μεταβολή στη Eurobank Leasing.

γ) Δεδομένα οικονομικής και περιουσιακής σας κατάστασης, επάγγελμα και χρόνος άσκησης αυτού, αποδοχές, εξαρτώμενα μέλη σας, έγγαμη κατάσταση ή μη/σύμφωνο συμβίωσης/χηρεία, φορολογικές δηλώσεις (έντυπα Ε1, Ε9 κ.λπ.), εκκαθαριστικά σημειώματα, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ή/και φορολογικής ενημερότητας, έγγραφα κτήσης ή μεταβίβασης κινητής ή ακίνητης περιουσίας κ.λπ.. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται είτε απευθείας από εσάς, είτε αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από άλλες πηγές, όπως την Τράπεζα Eurobank A.E., υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, δικαστήρια, φορολογικές αρχές, όπου επιτρέπεται, από αρχεία δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (Σύστημα Υποθηκών-Προσημειώσεων, βλ. κατωτέρω) κ.λπ.. 

δ) Δεδομένα αθέτησης των οικονομικών σας υποχρεώσεων: ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές, πτωχευτικές, εξυγιαντικές ή εν γένει διευθέτησης οφειλών (ενδεικτικά Ν. 3869/2010, Ν. 4469/2015, Ν. 4605/2019 κ.λπ.) που συλλέγονται από την Eurobank Leasing στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) και την Τράπεζα Eurobank A.E. κ.λπ. 

ε) Δεδομένα που αφορούν στην πιστοληπτική σας ικανότητα: οφειλές σας σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις που συλλέγονται από την Eurobank Leasing στο πλαίσιο συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτή, ή/και από άλλα πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπου αυτό επιτρέπεται (π.χ. στις περιπτώσεις της παρ. ιζ του κεφ. 3 κατωτέρω), ή/και από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) και την Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

στ) Δεδομένα πιστωτικής σας βαθμολόγησης (credit profiling-credit scoring), που παράγονται από τα σχετικά συστήματα της Eurobank Leasing ή/και άλλα πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπου αυτό επιτρέπεται (π.χ. στις περιπτώσεις της παρ. ιζ του κεφ. 3 κατωτέρω), ή/και από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. κατωτέρω) και την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. Για τα ανωτέρω δεδομένα γ-στ που συλλέγονται από τα αρχεία που τηρούνται από την εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ και διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (διεύθυνση έδρας: οδός Αλαμάνας 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. επικοινωνίας: 210 3676700, ιστότοπος: www.teiresias.gr), η οποία είναι υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και για την άσκηση των σχετικών έναντι αυτής δικαιωμάτων σας, μπορείτε να ενημερωθείτε στο ανωτέρω τηλέφωνο επικοινωνίας και στον ανωτέρω ιστότοπο.

ζ) Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης (-εων) με τη Eurobank Leasing στις οποίες μετέχετε ως αντισυμβαλλόμενος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, τη διενέργεια συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένων της φύσης/είδους συναλλαγής, χρόνου και τόπου συναλλαγής), τη συναλλακτική συμπεριφορά και την πραγματοποίηση συνεργασιών, καθώς και τη χρήση προϊόντων ή των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ή σας παρέχονται τα οποία συλλέγονται από τη Eurobank Leasing, την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. κ.λπ.

η) Δεδομένα που προκύπτουν από έγγραφα και δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή αποστέλλετε και ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης ή της συναλλαγής ή της συνεργασίας είτε σε προσυμβατικό στάδιο.

θ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεδομένα επικοινωνιών σας με την Eurobank Leasing.

ι) Δεδομένα σύνδεσης και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης σε εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δεδομένα που δίνετε για την εξυπηρέτησή σας και την εν γένει παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Eurobank Leasing και δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών της Eurobank Leasing (π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου/IP addresses ή άλλα επιγραμμικά/online αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δεδομένα θέσης λ.χ. εντός ορισμένης γεωγραφικής ακτίνας). Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγουμε απευθείας από εσάς, από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, από συνεργαζόμενους με την Eurobank Leasing παρόχους υπηρεσιών, από την Τράπεζα Eurobank A.E. κ.λπ.

ια) Δεδομένα εικόνας από τα συστήματα βιντεοσκόπησης των χώρων της Eurobank Leasing, στους οποίους υπάρχουν οι σχετικές κατά το νόμο σημάνσεις/ενημερώσεις.

ιβ) Δεδομένα αξιολόγησης του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα οποία συλλέγονται απευθείας από εσάς, την Τράπεζα Eurobank Α.Ε ., από τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε, από την ΤΕΙΡΕΙΣΙΑΣ Α.Ε., από αρχές και φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την πρόληψη και καταστολή των προαναφερθέντων εγκλημάτων. 

ιγ) Δεδομένα πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή οντοτήτων ενεργών, υποψήφιων ή πρώην πελατών της Eurobank Leasing ή εν γένει συναλλασσόμενων.

ιδ) Δεδομένα που προκύπτουν από ασφάλειες/εξασφαλίσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίσεων) υπέρ της Eurobank Leasing.

ιε) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων: H Eurobank Leasing δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων παρά μόνο εντελώς εξαιρετικά σε ειδικές περιπτώσεις (επίκληση δεδομένων υγείας από το ίδιο το υποκείμενο των δεδομένων για λόγους ρύθμισης οφειλών, πραγματοποίησης συναλλαγών με ειδικούς τρόπους κ.λπ.) με τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και μόνο με τη συνδρομή των εκάστοτε νόμιμων προϋποθέσεων, ιδίως με τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

ιστ) Δεδομένα ανηλίκων: Η Eurobank Leasing αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Οι υπηρεσίες της Eurobank Leasing δεν απευθύνονται σε ανήλικους για άμεση χρήση και η Eurobank Leasing συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων μόνο εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις.

Τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να αντλούνται/επαληθεύονται/επικαιροποιούνται από τη Eurobank Leasing όπου αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται, και μέσω δημόσια προσβάσιμων πηγών ως τέτοιων νοούμενων, ενδεικτικά, των υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων, δικαστηρίων, μητρώων, του διαδικτύου, του ανοιχτού προφίλ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μέσων ενημέρωσης κ.λπ.. Στην έννοια της κατά τα ανωτέρω συλλογής των δεδομένων απευθείας από εσάς περιλαμβάνεται επίσης τόσο η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται από τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό σας ή σχετίζεται με εσάς όσο και η συλλογή δεδομένων σας που γίνεται μέσω συνεργατών της Eurobank Leasing που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ενδεικτικά διαμεσολαβητές κ.λπ.), στους οποίους οι ίδιοι έχετε παράσχει προσωπικά δεδομένα σας προς τον σκοπό να τα διαβιβάσουν οι τελευταίοι στη Eurobank Leasing. 
Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως (ενδεικτικά και μέσω παραπομπής στην παρούσα ενημέρωση) και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου τυχόν αυτή απαιτείται.

2. Για ποιους σκοπούς συλλέγει η Eurobank Leasing τα δεδομένα σας και με ποιες νομικές βάσεις τα επεξεργάζεται 

Η Eurobank Leasing συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι κάθε φορά αναγκαία:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίησή, την επαλήθευση των στοιχείων σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, συνεργασίας σας με την Eurobank Leasing.

β) Την αξιολόγηση αιτήσεών σας και εν γένει αιτημάτων σας, την κατάρτιση σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της, την εξέλιξη της οφειλής και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας από την σύμβαση, την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Eurobank Leasing προς εσάς και την προάσπιση των συμφερόντων και την άσκηση των δικαιωμάτων της Eurobank Leasing.

γ) Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας ή χρηματοδοτικής ή άλλης φύσεως μισθώσεως καθώς και των παρεπομένων ή συναρτώμενων με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές συμβάσεις πχ. εξασφαλιστικές συμβάσεις κ.λπ., για:

i. την αξιολόγηση του τυχόν συναλλακτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η Eurobank Leasing ή έχει ήδη αναλάβει,
ii. την παρακολούθηση της εξέλιξης της σύμβασης και της οφειλής,
iii. την αποτροπή ή τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης των υποχρεώσεών σας από τη σύμβαση που θα συνάψετε με την Eurobank Leasing και
iv. την επιδίωξη της είσπραξης τυχόν οφειλόμενων στην Eurobank Leasing ποσών από τη λειτουργία της σύμβασης που θα συνάψετε με την Eurobank Leasing.

δ) Την επικοινωνία μαζί σας, την ενημέρωσή σας για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που σας παρέχει η Eurobank Leasing, (π.χ. ενημέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες των εν λόγω προϊόντων ή νέες ευκαιρίες χρήσης αυτών ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, ενημέρωση ή συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, κληρώσεις, διαγωνισμούς κ.λπ.). Η εν λόγω (υπό Α.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τη συμμόρφωση της Eurobank Leasing με έννομες υποχρεώσεις της (κατωτέρω υπό Β.), καθώς και τα έννομα συμφέροντα αυτής ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.)

Β. Για τη συμμόρφωση της Eurobank Leasing με έννομες υποχρεώσεις της

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επίσης σκοπούς, όπως:

α) Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά της Eurobank Leasing ή άλλων πελατών της, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

β) Τη συμμόρφωση της Eurobank Leasing με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων κ.λπ.) ή δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών).

γ) Την προστασία των πελατών, των εργαζομένων, των συνεργατών και των τυχόν επισκεπτών της Eurobank Leasing και της περιουσίας τους, όπως και των εγκαταστάσεων και της εν γένει περιουσίας της Eurobank Leasing.

Η εν λόγω (υπό Β.) επεξεργασία εξυπηρετεί επίσης και τα έννομα συμφέροντα της Eurobank Leasing ή τρίτου (κατωτέρω υπό Γ.).

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Eurobank Leasing ή τρίτου

Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί επιπροσθέτως σκοπούς, όπως την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Eurobank Leasing, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Eurobank Leasing ή τρίτου (ενδεικτικά: των εταιρειών του ομίλου Eurobank, ήτοι των εταιρειών του ομίλου της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.E. ρητώς συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών του ομίλου της θυγατρικής αυτής εταιρείας Τράπεζας Eurobank A.E., συνεργαζόμενων με τη Eurobank Leasing εταιρειών, εταιρική κοινωνική ευθύνη κ.λπ.), τη διαχείριση παραπόνων σας, την αποστολή ή υποβολή σε εσάς ερωτηματολογίων για τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής σας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Eurobank Leasing, την αναβάθμιση/βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της Eurobank Leasing και της εν γένει συναλλακτικής σχέσης της Eurobank Leasing μαζί σας, τη συμμόρφωση της Eurobank Leasing με υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβάσεις της με φορείς/οργανισμούς στο πλαίσιο σύμπραξης για τη χορήγηση υπηρεσιών ή με εν γένει τρίτους, την τήρηση ιστορικού αρχείου, τη μεταβίβαση απαιτήσεων σε τρίτους με βάση τις εκάστοτε σχετικές νομικές διατάξεις (ενδεικτικά Ν.3156/2003, Ν.4354/2015 κ.λπ.), την ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα/νέες υπηρεσίες, πέραν αυτών που ήδη κάθε φορά έχετε, εφόσον δεν έχει επιλεχθεί για την εν λόγω επεξεργασία  ως νομική βάση η συγκατάθεσή σας. 

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Σε περιπτώσεις που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν για την επεξεργασία δε συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό 2.Α-2.Γ νομικές βάσεις, η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αυτή (βλ. συγκεκριμένα και τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις διαβίβασης δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ. υπό 4.γ.i., καθώς και σε περιπτώσεις συμπλήρωσης εκ μέρους σας έντυπων ή ηλεκτρονικών φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενημέρωσής σας για προϊόντα, υπηρεσίες και δράσεις της Eurobank Leasing ή επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή). Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για τον τρόπο ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπετε τα κατωτέρω αναφερόμενα υπό 7. Κατά περίπτωση θα σας ενημερώνουμε και για ειδικότερους τρόπους ανάκλησης ανάλογα και με τον τρόπο παροχής της συγκατάθεσης. Σε κάθε περίπτωση που ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκλησή της. 

Ε. Κατάρτιση Προφίλ - Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης 

Κατάρτιση Προφίλ

Για την αξιολόγηση του κινδύνου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Eurobank Leasing καταρτίζει το προφίλ σας χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα μοντέλα, για τη συνδυαστική αξιολόγηση δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω υπό 1 (ενδεικτικά υπό 1.ιβ). Η εν λόγω επεξεργασία στην ως άνω περίπτωση πραγματοποιείται σε συμμόρφωση της Eurobank Leasing με σχετικές έννομες υποχρεώσεις της.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η Eurobank Leasing μπορεί να προβαίνει σε αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, που συμπεριλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ σας, όταν αυτό είναι: (i) αναγκαίο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασής σας με τη Eurobank Leasing, (ii) όταν επιτρέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, (iii) όταν μας έχετε παράσχει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας, ιδίως όταν η αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης δε μπορεί να θεμελιωθεί σε καμία από τις αμέσως ανωτέρω υπό i και ii αναφερόμενες νομικές βάσεις. Η Eurobank Leasing προβαίνει στην ανωτέρω επεξεργασία, καθότι θεωρεί ότι η αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων που περιλαμβάνει την κατάρτιση προφίλ οδηγεί σε δίκαιες, αδιάβλητες και υπεύθυνες αποφάσεις. Η Eurobank Leasing σε μία τέτοιου είδους επεξεργασία διασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή επεξεργασία χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές και μαθηματικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προφίλ, εφαρμόζοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διόρθωση τυχόν παραγόντων που οδηγούν σε ανακρίβειες σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων και την ασφάλεια των δεδομένων. Στις περιπτώσεις αποκλειστικά αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω υπό 6.ζ..

Οι σκοποί για τους οποίους μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση από τη Eurobank Leasing είναι ενδεικτικά για την αξιολόγηση του συναλλακτικού κινδύνου για τη σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης μαζί σας, πριν τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών εφόσον προκύψει ανάγκη αξιολόγησης εκ νέου του σχετικού κινδύνου. Η Eurobank Leasing προβαίνει εν προκειμένω   σε αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης που εμπεριέχει συνδυαστική αξιολόγηση των δεδομένων οικονομικής σας κατάστασης (ανωτέρω υπό 1.γ) και οικονομικής / συναλλακτικής σας συμπεριφοράς (ανωτέρω υπό 1.δ,1.ε,1.στ,1.η,1.θ και 1.ι), αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι η έγκριση ή απόρριψη σχετικής αίτησής σας. Η χρήση αποκλειστικά αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης απόφασης στην ως άνω περίπτωση είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με την Eurobank Leasing.
 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της Eurobank Leasing, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της, καθώς και στις περιπτώσεις που η Eurobank Leasing είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω: 

α) Οι αρμόδιοι υπάλληλοι και μέλη διοίκησης της Eurobank Leasing στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

β) Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών (Ν. 3758/2009)

γ) Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ν. 4354/2015) όπως εκάστοτε αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο της Eurobank Leasing https://www.eurobank-leasing.gr/sites/default/files/sumpliromatiki-enimerosi-etairies-daixeirisis-apaitiseon-2022.pdf

δ) Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών-διαφημιστικές εταιρείες.

ε) Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης, διαχείρισης και καταστροφής αρχείων και δεδομένων.

στ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας σας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στην Eurobank Leasing).

ζ) Εταιρείες επαναξιολόγησης του συναλλακτικού κινδύνου, κατηγοριοποίησης των συμβάσεων και των οφειλών που απορρέουν από αυτές και επεξεργασίας προτάσεων ρύθμισης.

η) Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες, εκτιμητές, μηχανικοί ορκωτοί λογιστές/ελεγκτές και πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών (ενδεικτικά οικονομικών) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

θ) Πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους) ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, περιλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών.  Πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας (ενδεικτικά πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, e-mail, φιλοξενίας στο διαδίκτυο, εφαρμογών αποστολής μηνυμάτων).

ι) Εταιρείες φύλαξης και ασφάλειας.

ια) Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ιβ) Διαμεσολαβητές που ενεργούν είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό μας, νομικοί σύμβουλοι ή εκπρόσωποί σας.

ιγ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν εγγυήσεις ή άλλου είδους ασφάλειες υπέρ υμών για ποσά που οφείλετε.

ιδ)Εταιρείες ή φορείς ειδικού σκοπού κατά την έννοια του Ν. 3156/2003 περί τιτλοποίησης απαιτήσεων, εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων κατά τον Ν. 4354/2015..

ιε) Εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας Eurobank A.E. καθώς και η ίδια η Τράπεζα Eurobank A.E., για την εκτίμηση του συνολικού αναλαμβανόμενου κινδύνου, ανταπόκρισης στις εποπτικές υποχρεώσεις και την ενιαία αντιμετώπιση των πελατών του ομίλου της Τράπεζας Eurobank A.E.

ιστ) Πιστωτικά ιδρύματα, φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών ή φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται για την εκτέλεση συμβάσεων με εσάς ή συναλλαγών που ζητήσατε ή ενεργοποιήσατε, όπως SWIFT, κλπ.

ιζ) Σε περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασίες προπτωχευτικές ή πτωχευτικές ή εξυγιαντικές ή εν γένει διευθέτησης οφειλών (ενδεικτικά Ν.3869/2010, Ν.4469/2015, Ν.4605/2019) η Eurobank Leasing αποστέλλει στα λοιπά εμπλεκόμενα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και λοιπές εταιρείες του ομίλου της Τράπεζας Eurobank A.E. δεδομένα χορηγήσεων και καταθέσεων του αιτούντος πελάτη της και εφόσον διατηρεί απαίτηση κατ’ αυτού για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνει αντίστοιχα δεδομένα από τα άνω ιδρύματα και εταιρείες.

ιη) Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές, φορολογικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Eurobank Leasing στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές και κέντρα παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτητικά δικαστήρια, φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

ιθ) Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία 
και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν σε ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες στη λήξη τους συναλλαγματικές και  γραμμάτια σε διαταγή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων ή πιστώσεων ή αποδοχής καρτών ως μέσων πληρωμής, συμβάσεις χορήγησης δανείων ή πιστώσεων και την εξέλιξή τους, σε συμβάσεις παροχής εγγυήσεων κ.λπ., για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., και για τους σκοπούς του αρχείου "Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων" (ΤΣΕΚ), όπως και για τα δεδομένα που αφορούν σε καταγγελίες συμβάσεων με επιχειρήσεις για την εκκαθάριση συναλλαγών μέσω καρτών (acquiring), όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας (www.teiresias.gr).

κ) Φορείς άντλησης χρηματοδότησης, συγχρηματοδότησης ή παροχής εγγυήσεων, όπου συντρέχει περίπτωση. 

κα) Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

κβ) Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων ή επενδύσεων σε ακίνητα.

κγ) Δυνητικοί ή υφιστάμενοι αγοραστές του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων ή περιουσιακών στοιχείων (περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) της Eurobank Leasing ή/και δικαιούμενοι να επιβαρύνουν περιουσιακά στοιχεία (περιλαμβανομένων και των δικαιωμάτων) της Eurobank Leasing.

κδ)Τυχόν τρίτα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτημα στην Eurobank Leasing για λήψη πληροφοριών με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

Για τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από όσους από τους ανωτέρω αποδέκτες έχουν την ιδιότητα του αυτοτελώς υπεύθυνου επεξεργασίας συστήνουμε να ανατρέξετε στις οικείες ενημερώσεις αυτών περί προσωπικών δεδομένων.

4. Μπορεί η Eurobank Leasing να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ο.Χ.)

Η Eurobank Leasing δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον:

α) διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον διεθνή οργανισμό ή

β) έχουν παρασχεθεί κατάλληλες εγγυήσεις για την επεξεργασία τους με βάση την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία.

γ) Εάν καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύει, διαβίβαση μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν οι παρεκκλίσεις που μνημονεύονται από την ενωσιακή ή/και εθνική νομοθεσία μεταξύ των οποίων ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες :

i. εφόσον έχετε παράσχει στη Eurobank Leasing την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή
σας,

ii. εφόσον η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση σύμβασής σας με τη Eurobank Leasing, όπως για την εκτέλεση εντολών σας (π.χ. εκτέλεση εντολής αποστολής εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό χρηματοπιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας), οπότε τα κατά περίπτωση απαραίτητα προς τούτο δεδομένα σας θα διαβιβασθούν στους φορείς που υποχρεωτικά παρεμβάλλονται (πχ. SWIFT,
ανταποκρίτριες τράπεζες κ.λπ.) ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας ή για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης που συνήφθη προς όφελός σας,

iii. εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση ή άσκηση νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Eurobank Leasing,

iv. στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Eurobank Leasing με τους κανόνες της ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί η Eurobank Leasing τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση του σκοπού που εξυπηρετεί η επεξεργασία τους, άλλως για το χρονικό διάστημα που απαιτεί το εκάστοτε ισχύον νομικό ή/και κανονιστικό πλαίσιο ή η άσκηση αξιώσεων ή η υπεράσπιση δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων.

Ειδικότερα και ενδεικτικά σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με τη Eurobank Leasing, τα σχετικά προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης η Eurobank Leasing δύναται να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τον νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση αυτής. Εάν μέχρι την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τη Eurobank Leasing ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης με τη Eurobank Leasing τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ή από τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λήξη του προσυμβατικού σταδίου.  Εάν μέχρι την πάροδο των πέντε ετών (5) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τη Eurobank Leasing ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων επιβάλλεται ως έννομη υποχρέωση τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες νομικές διατάξεις ή κανονιστικές πράξεις και σε κάθε περίπτωση για τον χρόνο που είναι αναγκαίος ενόψει άσκησης αξιώσεων ή υπεράσπισης δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων. 

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε για τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη) υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία κ.ο.κ..

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από τη Eurobank Leasing σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Σε περίπτωση αποκλειστικά αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά, η Eurobank Leasing εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των εννόμων συμφερόντων σας και σας παρέχει το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, το δικαίωμα να διατυπώσετε την άποψή σας, να ζητήσετε να λάβετε αιτιολόγηση της απόφασης που λήφθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω εκτίμησης καθώς και το δικαίωμα να αμφισβητήσετε την απόφαση αυτή. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να ασκηθούν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήψη γνώσης της απόφασης.

η) Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της και η επαναχορήγηση ανακληθείσας συγκατάθεσης είναι επιτρεπτή.

θ) Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή: Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου - Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ενδεικτικά τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Η Eurobank Leasing έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δε συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Eurobank Leasing, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και της νομοθεσίας.

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. 

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;  

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στα γραφεία της Eurobank Leasing (Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20-Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523, Αθήνα ή Ίωνος Δραγούμη 20, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Η Eurobank Leasing θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή αυτού. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Eurobank Leasing λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Eurobank Leasing θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τη Eurobank Leasing δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή 
επαναλαμβανόμενα, η Eurobank Leasing δύναται είτε να σας επιβάλλει την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά σας. 

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20-Αμπελόκηποι, 11523 Αθήνα ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

9. Πώς προστατεύει η Eurobank Leasing τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Eurobank Leasing εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

10. Τροποποιήσεις της παρούσας ενημέρωσης

Η Eurobank Leasing ενδέχεται να τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα επικαιροποιεί την ημερομηνία που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας και θα σας ειδοποιεί σχετικά και μέσω σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο της (www.eurobank-leasing.gr).

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε την 15/10/2021 και βρίσκεται διαρκώς αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο https://www.eurobank-leasing.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon και διατίθεται σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Eurobank Leasing (Έσλιν 7-13 & Αμαλιάδος 20, 5ος-6ος  όροφος, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11523, Αθήνα και Ίωνος Δραγούμη 20, Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη).

 

Συμπληρωματική Ενημέρωση για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων

 

ΚΑΤΕΒΑΖΩ το έντυπο ενημέρωσης

Πωλήσεις - Αγγελίες

Επενδύστε σε μεταχειρισμένα οχήματα ή επαγγελματικό εξοπλισμό και ακίνητα.

Πωλήσεις οχημάτων

Αποκτήστε το μεταχειρισμένο ΙΧ επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που καλύπτει τις ανάγκες σας.
ΒΡΙΣΚΩ όχημα

Πωλήσεις ακινήτων

Αγοράστε ακίνητο για επιχειρηματικό ή επενδυτικό σκοπό σε όλη την Ελλάδα.
ΒΡΙΣΚΩ ακίνητο